alternate main
38 40 42 44 46
alternate main
6 7 8 9 10 11 12